DRESURA PASA

Stajanje na mesto

Osnovna komanda je "stoj". Često je potrebno da pas neko vreme stoji mirno u pravilnom položaju. Od njega se to zahteva za vreme veterinarskog pregleda, kupanja i za vreme davanja ocene na izložbi.

Uslovni nadražaj za stvaranje ove navike su komanda "stoj" i pokret, a bezuslovni nadražaj je pritisak rukom na stomak.

Navika da se stoji mirno razvija se paralelno sa ostalim vežbama. Dreser se nalazi sa desne strane psa koji sedi i izgovara komandu „stoj" povišenim glasom i neposredno posle toga desnom rukom vuče povodnik napred i nagore a levom pritiska životinju na gore po stomaku kao da želi da je digne. Zatim nastavlja da blagim glasom izgovara komandu „stoj". Čim pas zauzme pravilan položaj miluje ga, daje mu poslasticu, izgovara komandu „dobro" i posle kraćeg zadržavanja u tom položaju izdaje komandu „šetaj". Vežbu treba ponoviti nekoliko puta.

Pas se na komandu „stoj" može lako navići za vreme čišćenja.

Ako dreser izgovori komandu „stoj" kad god pas pokuša da ustane i ako pritiska rukom njegov stomak kroz izvesno vreme će se stvoriti čvrsta navika na tu komandu. Izvršenje komande se postepeno usavršava. Pošto pas nauči da dobro reaguje na zvučnu komandu prelazi se na razvijanje uslovnog refleksa drugog stepena — na naredbu pokretom ruke.

Vežba počinje tako da dreser, koji se nalazi na rastojanju 3 do 5 metara zahteva od psa koji sedi da izvrši komandu „stoj" na pokret levom rukom. Ruka se sa šakom okrenutom nagore pruža do visine ramena. Posle ponovljenih povezivanja zvučne komande i pokreta rukom kod psa će se razviti refleks na pokret tako da više neće biti potrebno izgovarati samu komandu „stoj".

Kasnije se ta navika, kao i sve ostale usavršavaju.