DRESURA PASA

Oblici nadražaja

Nadražajem se smatra svaki kontakt, bilo rečima ili dodirom, dresera prema psu ali i osećaji koji se javljaju u samom organizmu psa. Za vreme dresiranja koriste se različiti nadražaji koji se kao i refleksi dele na bezuslovne i uslovne. U bezuslovne nadražaje ubrajamo hranu, trzaj povodnikom i slično. Stepen korišćenja nadražaja zavisi od individualnih osobina psa. U uslovne nadražaje spadaju sve izgovorene komande, pokreti rukom i drugi zvučni i vizuelni signali. Komande se dele na osnovne i pomoćne. U osnovne komande spadaju one koje kod psa izgrađuju osnovne navike. Pomoćne komande se koriste samo za usmeravanje ka osnovnim to jest glavnim komandama. Na primer, kada se pred psa iznese više predmeta i zapovedi se "miriši", kod njega treba na tu zapovest izgraditi naviku da po mirisu odabere samo potrebne predmete. Taj uzvik MIRIŠI je osnovna komanda. Pomoćne komande u ovom primeru mogu biti reči "dobro" ili "fuj". Komanda "dobro" koristi se kada je pas odabrao pravilan predmet. Komanda "fuj" se blago izgovara kada je pas pogrešio.

Po svom značenju sve su osnovne (glavne) komande stalne (nepromenljive). Potrebno je reći nešto o stalnosti i standardnosti izgovorenih zapovesti. Ako zbog nečega pas ne reaguje na komandu "aport", ne hvata ukazan mu predmet, neiskusan dreser u želji da pojača zapovest "aport" počeće da izgovara nove reči kao "daj", "donesi" itd. koje su psu nepoznate. Ove nove reči neće pomoći psu već će ga one zbuniti jer neće razumeti šta se od njega traži. U datom primeru jedino što može da pomogne jeste energično i uporno ponavljanje komande "aport" jer je uslovni refleks izgrađen samo na tu reč. Svaka nova reč za psa koji se dresira nerazumljiva je.

Pokret ili vizuelni signal nije kao uslovni nadražaj istovetan sa zapovešću glasom. Pri istovremenom izgrađivanju uslovnog refleksa na zvučnu komandu i na pokret uslovni refleks na pokret može brže da se stvori. Međutim, pravilan redosled tehnika dresiranja zahtevaju da se prvo izgradi navika na zvučne signale a tek onda navika na pokrete. Pored nabrojanih uslovnih nadražaja DRESER je osnovni i najjači nadražaj za psa. U početku dresiranja kada se izgrađuju navike opšteg tipa koriste se nadražaji srednje jačine sem u izuzetnim slučajevima kada je potrebno iskoreniti neku nepoželjnu naviku. Ali u svim slučajevima komanda dresera mora biti izgovorena strogim tonom i treba da prethodi prinudi. Kasnije će biti dovoljno da komanda dresera bude izgovorena strogim glasom i pas će odmah ispuniti zapovest dresera. Komanda je zamenila nadražaj bola.

Hrana kao bezuslovni nadražaj ima više funkcija u dresuri. Nekad se koristi za izgradnju osnovnog uslovnog refleksa na određenu komandu a nekad da bi se ubrzala putem kontrasta (nagrađivanje kada je komanda izvršena i nenagrađivanje kada se ne izvrši). Da bi se pojačao refleks hrane i njegove veze sa zahtevima komande koristi se meso. Podsticanje izvršenja zapovesti stimuliše se malim komadima mesa. Nagrađivanje treba uvek propratiti komandom "dobro". Ponavljanjem tog postupka će se kod psa izgraditi uslovni refleks na komandu "dobro", pa će komanda vremenom zameniti poslastice. Ovde treba naglasiti i o načinu davanja poslastica: iskusan dreser malim komadom mesa nadražiće životinju mnogo više od neiskusnog. Ne treba davati mnogo mesa jer će se tako pas zasititi i neće mu više biti zanimljiva hrana, samim tim hrana nema više funkciju nagrade.